Научете повече за

НАШИТЕ ЛОЗЯ

Лозята на Винарска изба „Опрев“

се простират на 230 декара площ, на около 25 километра от р. Дунав. Релефът е низинен до равнисто-хълмист, а лозовите насаждения са разположени върху висока билна част с югозападно изложение. Почвите са средно излужен чернозем, слабо еродирани и тежко песъкливо-глинести.


Теренът

попада в климатичния район на Крайдунавската низина, за който е характерен умерено-континентален климат с горещо лято и много слънчеви дни. Най-топло е през юли и август, а най-студено през януари.

Климат

Средната годишна температура е 11.6°С, а минималната 7.1°С. Разпределението на валежите е с пролетно-летен максимум /май, юни и юли/ и зимен минимум /януари, февруари, март/. Годишната сума от валежи е 501мм/м². Средната продължителност на свободното от мраз време е 226 дни.


Високо-качествени вина

Тези особености на тероара са подходящи за отглеждане на бели и червени винени сортове лози за производство на високо-качествени вина.

 

Екипът на избата споделя идеята, че в България има огромни възможности за развитието на винен туризъм. От една страна, предпоставка за това са благоприятните климатични и почвени условия за развитие на лозарството и винарството.


...сред лозята, в избата, сред природата