Общи условия

за покупко-продажба на стоки през уебсайта за електронна търговия
www.opreff.com

Общи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ между www.opreff.com, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез www.opreff.com - електронен магазин.

Предмет на договора

Чл.1.  Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите стоки в www.opreff.com - електронен магазин.

Чл.2.  Доставчикът публикува на адрес www.opreff.com : описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; периода, за които направеното предложение и цена остават в сила; минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

Заявка за покупка

Чл.3.  За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.opreff.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.opreff.com. При попълване на електронната форма за поръчка Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка, са верни, пълни и точни.

Чл.4.  При поръчка Потребителят изразява „он лайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им, от който момент за него възниква възможността да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.opreff.com. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл.5.  Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “поръчай”, обозначен срещу съответна стока; преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката; избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката.

Чл.6.  Заявката за покупка на стока се счита за извършена след натискане на бутона “потвърди”. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Чл.7.  Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на обратно съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Потребителя, което съдържа информацията по чл.2 и посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Цени и начини на плащане

Чл.8.  Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответната мерна единица и разфасовката, ако е различна от нея, или за брой и не включват разходите за доставка. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени се изписва ясно и точно като крайна цена. Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Чл.9.  Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж или банков път, като Потребителят се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Доставка

Чл.10.  Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, посочен в съобщението по чл.7.

Предаване на стоката

Чл.11.  Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Права и задължения на Доставчика

Чл.12.  Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.13.  Доставчикът има право: да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил; да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други; да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на ЗЗЛД.

Чл.14.  Доставчикът: полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата; не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества; не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него; доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки и рекламни банери; не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси; не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание; няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Права и задължения на Потребителя

Чл.15.  Потребителят се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него.

Чл.16.  Потребителят има право на: достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп; достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни; да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /ЗЗД, ЗЗП/; да получи в пълен размер заплатените от него суми;

Чл.17.  Потребителят се задължава: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Прекратяване на договора

Чл.18.  Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Обезщетения. Недействителност. Решаване на спорове.

Чл.19.  Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл.20.  Страните декларират, в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл.21.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22.  Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За целите на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. www.opreff.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
 3. „Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
 4. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 5. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.
 6. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 7. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 8. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 9. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
 10. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 11. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 12. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 13. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

  Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

  За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

начало | начин на плащане | доставка | общи условия | контакти | вход

Opreff 2017 ® Всички права запазени
Дизайн : Моето PC